[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ผลงานวิจัยชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แบบฝึก

ชื่อผู้ศึกษา             นางอนงค์     บุญเจริญ

                                ครู  ค.ศ.  3

                                โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

 

 

 

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนประโยคภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  8 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการสอนจำนวน 10 แผน และ แบบฝึกการพัฒนาทักษะเขียนประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมด 40 แบบฝึก ใช้เวลา 10 ชั่วโมง โดยแบ่งกระบวนการพัฒนาเป็น 2 ขั้นตอนคือ

                ขั้นตอนที่ 1  ฝึกการเขียนคำศัพท์

                ขั้นตอนที่ 2  ฝึกการเขียนประโยค

ลักษณะของชุดฝึกทักษะการพัฒนาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาคำศัพท์และประโยคที่นำมาจาก หน่วยการเรียนในการสอนตามแผนการสอนปกติโดยนำมาใช้ฝึกจำนวน 2หน่วยและสร้างแบบฝึกหน่วยที่ 1 มี  2 ชุดฝึก หน่วยที่ 2 มี  3  ชุดฝึก  แต่ละชุดฝึกจะมีแบบฝึกย่อย 4 แบบฝึก รวมทั้งหมด 40 แบบฝึก เนื้อหาของคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการสร้างแบบฝึกมีดังนี้

                หน่วยที่ 1 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำศัพท์เรื่อง Body และการเขียนประโยคเกี่ยวกับการใช้กริยา has / have

                หน่วยที่ 2 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนคำศัพท์เรื่อง Food และ การเขียนประโยคโดยใช้ คำกริยา Like / Don’t like

                หน่วยที่  3 แบบฝึกชุดที่ 3 การเขียนคำศัพท์เรื่อง Fruits และการเขียนประโยคคำถามคำตอบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการใช้กริยา want 

หน่วยที่  4 แบบฝึกชุดที่ 4 การเขียนคำศัพท์เรื่อง Vegetables และประโยคคำถามและคำตอบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการใช้กริยา like

                หน่วยที่ 5 แบบฝึกชุดที่ 5 การเขียนคำศัพท์เรื่อง Clothes และ ประโยคคำถามและคำตอบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการใช้กริยา  wearและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  1  ชุด  40  ข้อ  ผู้ศึกษาได้ทดสอบก่อนเรียนและหลังทำการสอนนักเรียนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  เมื่อผู้เรียนเรียนจบแบบฝึกแล้วจึงทำการทดสอบ    หลังเรียนหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษาพบว่า

1.             แบบฝึกทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษจำนวน 5 ชุด มี  40 แบบฝึก  มีประสิทธิภาพ   71.72 / 75.31  ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.             ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนประโยคของนักเรียนที่ได้รับการฝึกหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01

 

 

 

 

 ผู้เขียน : อนงค์ บุญเจริญ
หน่วยงาน :
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1045
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 11 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ผลงานวิจัย 23 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก